Zaznacz stronę
Logo RUDEK

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wypełniając obowiązek z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119, s. 1(RODO) uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Z administratorem można się skontaktować: pocztą tradycyjną na adres: ul. Strażacka 12E, 35-312 Rzeszów, pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@gruparudek.pl, telefonicznie pod numerem: +48 17 222 80 54
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@rudek.com.pl
Przetwarzamy dane osobowe w celu:
umożliwienia kontaktu – podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, odpowiedzi na wiadomości (wysyłane poprzez formularz kontaktowy na stronie lub bezpośrednio na nasze adresy e-mail) – podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
realizacji świadczeń zdrowotnych – podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO (prawny obowiązek wynika z przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),
prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej – podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (prawny obowiązek wynika z przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),
dowodowym – podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (naszym prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona przed roszczeniami lub formułowanie ewentualnych roszczeń).
Odbiorcami Pani/Pana danych będą współpracujące z nami podmioty, zaangażowane w proces realizacji świadczeń zdrowotnych. Będą nimi w szczególności operatorzy pocztowi, dostawcy usług informatycznych, dostawcy sprzętu specjalistycznego. Odbiorcami danych będą również osoby upoważnione przez Panią/Pana w ramach realizacji praw pacjenta.
W celach dowodowych, gdzie naszym prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona przed roszczeniami lub formułowanie ewentualnych roszczeń, odbiorcą danych mogą być współpracujące z nami kancelarie prawne.
Okres przechowywania:
Dane dotyczące odpowiedzi na wiadomości będą przechowywane zgodnie z naszymi procedurami tj. przez 3 lata od udzielenia odpowiedzi – chyba, że wcześniej wycofana zostanie zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub zgłoszona zostanie prośba ich usunięcia.
Dane dotyczące realizacji świadczeń zdrowotnych i prowadzenia dokumentacji medycznej będą przechowywane przez okres co najmniej 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i jej aktów wykonawczych.
Dane dowodowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów, które warunkują maksymalny czas formułowania roszczeń w konkretnym zakresie.
Mają Państwo prawo do:
dostępu do swoich danych i ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania,
usunięcia danych jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jeśli odbywa się ono na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
przenoszenia danych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO i nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób,
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.
Podanie danych osobowych przy korzystaniu z naszych usług ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację celów przetwarzania. Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego.
Nie poddajemy danych osobowych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, za wyjątkiem plików cookies przekazywanych w trakcie korzystania ze sklepu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce cookies.

RODO
Logo RUDEK

RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej
Nowoczesne metody rehabilitacji

Od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 18.00

35-312 Rzeszów, ul. Strażacka 12E, Polska

3 + 14 =

Administratorem danych osobowych jest RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Przetwarzamy dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu, aby umożliwić Pani/Panu kontakt z nami z możliwością umówienia wizyty w wybranym gabinecie. Aby zapoznać się z pełną treścią obowiązku informacyjnego, proszę kliknąć kliknąć tutaj.