Zaznacz stronę

Wdrożenie zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych

Logotyp UE

PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020
Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie
Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług
Dofinansowanie projektu z UE: 1 582 573,35 PLN

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej Andrzej Rudek
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Wdrożenie zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych
w NZOZ Rudek Gabinety Rehabilitacji Medycznej Andrzej Rudek

Cel projektu jest uruchomienie e-rejestracji, e-informacji oraz elektronicznego rekordu pacjenta dla aktualnych i przyszłych pacjentów NZOZ RUDEK. Cel zostanie osiągnięty poprzez zakup, instalację i uruchomienie infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej oraz specjalistycznego oprogramowania medycznego do przetwarzania informacji medycznej oraz tworzenia, archiwizowania oraz udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym informacji dla lekarza kierującego za pośrednictwem PSIM.