Zaznacz stronę

Rzeszowski Ośrodek Opieki Dziennej

Logotyp UE

FUNDACJA RUDEK DLA ŻYCIA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
RZESZOWSKI OŚRODEK OPIEKI DZIENNEJ

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU I MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH ROOD

Informujemy iż zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu jego realizacja dobiegła końca z dniem 31.03.2021 r. w związku z czym, zakończyła się możliwość finansowania ze środków projektu. W okresie od 2021-04-01 do 2023-09-30 projekt pn. „Rzeszowski Ośrodek Opieki Dziennej” stanowiącego formę opieki skierowanej do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 roku życia, mieszkańców powiatu rzeszowskiego. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Projekt RPPK.08.03.00-IP.01-18-022/17

Realizacja projektu przebiegła zgodnie z założeniami wniosku, a planowane rezultaty zostały osiągnięte.

Informujemy, iż mimo zakończenia realizacji Projektu w ramach trwałości projektu, deklarujemy gotowość do wykonywania usług w ROOD. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie trwałość rezultatów projektu może zostać zapewniona poprzez pobieranie opłat za usługi w ramach ROOD w wysokości, która nie generuje dochodu lub zapewnienia utrzymania gotowości do wykonywania ww. usług, przy jednoczesnym prowadzeniu działań informacyjnych o możliwości korzystanie ze świadczeń za odpłatnością. Jednocześnie deklarujemy, iż będziemy podejmować wszelkie działania celem zapewnienia finansowania funkcjonowania ROOD ze środków niepublicznych lub innych środków publicznych. Niestety, na dzień dzisiejszy nie ma możliwości pozyskania środków na ten cel z żadnego publicznego źródła – w związku z czym, dla osób chętnych do skorzystania ze wsparcia od dnia 01.04.2021 r usługi w ROOD świadczone będą odpłatnie.

W związku z faktem, iż w okresie trwałości zobligowani jesteśmy do świadczenia usług w ROOD w zakresie takim, jak były one świadczone w ramach zakończonego Projektu, koszt odpłatnego pobytu w ośrodku skalkulowano w oparciu o koszty miesięcznego utrzymania osoby objętej wsparciem. Miesięczna cena pobytu przy obowiązku zawarcia umowy na min. 3 miesiąc wynosi 1800 zł. Cena obowiązuje przy grupie 20 osobowej. Mniejsza liczba chętnych będzie każdorazowo wpływać na zwiększenie miesięcznego kosztu pobytu w ROOD.

Osoby chętne do skorzystania z wsparcia ROOD prosimy o kontakt:
telefoniczny pod numerem: 500 564 995
mailowy: rood@rudek.com.pl

INFORMACJE ARCHIWALNE:

DO PODSTAWOWYCH ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NALEŻĄ:

 • całodzienna opieka zapewniona przez wykwalifikowanych opiekunów w tym:
 • edukacja dotycząca samoopieki i samopielegnacji,
 • usprawnienia ruchowe,
 • stymulacja procesów poznawczych,
 • terapia zajęciowa
 • specjalistyczne wsparcie, np. prawnik, psycholog, terapeuta w zależności od potrzeb uczestników Projektu
 • dodatkowe zajęcia: z języka obcego, artystyczne, kulturowe, doradztwo specjalistyczne, wycieczki, wyjścia do muzeów, basen,

BENEFICJENCI PROJEKTU

 • 20 osób
 • wiek powyżej 65 roku życia
 • mieszkających na terenie Miasta Rzeszów/Powiat Rzeszowski
 • osoby które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki lub wsparcia

CZAS TRWANIA PROJEKTU
01.09.2018 do 31.12.2020

TERMINY REKRUTACJI
03.12.2018 do 30.01.2019

Rekrutacja beneficjentów do RZESZOWSKIEGO OŚRODKA OPIEKI DZIENNEJ odbywać się będzie na podstawie:

 • dokumentów rejestracyjnych wypełnianych przez Beneficjenta dostępnych w BIURZE PROJEKTU przy ul. Strażacka 12 E, 35-312 Rzeszów oraz na stronie internetowej.
 • zasady rekrutacji zawarte w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie na stronie internetowej

Dokumenty do pobrania:

 • Formularz rekrutacyjny
 • Regulamin rekrutacji

Rekrutacja beneficjentów do projektu: od 03.12.2018 do 30.01.2019

Bieżąca działalność Rzeszowskiego Ośrodka Opieki Dziennej oraz wszystkie akcje promocyjno-marketingowe dostępne są na: portalu społecznościowym ROOD

Realizator projektu:
Fundacja Rudek dla Życia
ul. Hetmańska 40A
35-045 Rzeszów

KOORDYNATOR PROJEKTU
Martyna Rudek-Idzik
tel. 17 857 90 59

Biuro projektu:
ul. Strażacka 12 E
35-312 Rzeszów

Rzeszowski Ośrodek Opieki Dziennej
ul. Graniczna 21
35-312 Rzeszów

rood rzeszowski ośrodek opieki dziennej