Zapytania ofertowe fundacja

Zapytanie ofertowe z dnia 31.12.2018

W związku z realizacją projektu pn."Rzeszowski Ośrodek Opieki Dziennej nr RPPK.08.03.00-18-0091/17, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Integracja społeczna, Działanie 8.3.  Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia w postaci zapewnienia śniadania wraz z napojami oraz dwudaniowego obiadu z kompotem z owoców, uczestnikom projektu „Rzeszowski ośrodek opieki dziennej” zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Plik z zapytaniem do pobrania tutaj

Zapytanie ofertowe z dnia 24.01.2019 r.

                W związku z realizacją projektu pn."Rzeszowski Ośrodek Opieki Dziennej nr RPPK.08.03.00-18-0091/17, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Integracja społeczna, Działanie 8.3.  Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia  zakup paliw płynnych - na dowóz uczestników projektu „Rzeszowskiego Ośrodek Opieki Dziennej” zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

1. Zamawiający: Fundacja Rudek Dla Życia, ul. Hetmańska 40A, 35-045 Rzeszów

NIP: 813-370-19-70, REGON: 360945026

Tel. 512 265 206

Fax (+48) 17 861 10 96

Adres strony internetowej: www.rudek.com.pl/fundacja-rudek -dla-zycia

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest Koszt dowozu uczestników - zakup paliwa.

w okresie od luty 2019 r. do grudnia 2020r. dla uczestników chcących skorzystać z transportu  w ramach projektu *, Rzeszowskiego ośrodka opieki dziennej, w którym jednorazowo przebywać będzie ok. 20 podopiecznych.

 • Uczestnicy projektu: 20 osób niesamodzielnych powyżej. 65 r.ż., (w tym 14K, 6M), mieszkających na terenie Miasta Rzeszów/Powiat Rzeszowski, osoby które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają  częściowej opieki lub wsparcia.

3. Kody CPV:

CPV 09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii.

Dokonywanie istotnych zmian postanowień umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą możliwe jest w przypadku gdy potrzeba taka wyniknie w związku ze zmianą umowy
o dofinansowanie realizacji Projektu nr RPPK.08.03.00-18-0091/17 lub treści innych dokumentów projektowych (w tym ustaw, rozporządzeń, Wytycznych).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w uzasadnionych przypadkach treści
i warunków określonych w niniejszym zapytaniu, jak również unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny.

4. Na przedmiot zamówienia składa się:

- Zakup  paliwa – oleju napędowego  w okresie od podpisania umowy tj.01.02.2019  do 31.12.2020 r. w formie doraźnych tankowań pojazdu  na stacjach paliw wybranego Wykonawcy.

5. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo dla pojazdu średnio za jeden miesiąc  w przewidzianym okresie realizacji zamówienia wynosi: 80km 22 dni =1760 km

6. Podana powyżej ilości  za jeden miesiąc- oleju napędowego  lub akcesoriów  na cały okres realizacji umowy są szacunkowe i stanowią średnią, na podstawie której Zamawiający będzie dokonywał zakupu paliwa i akcesoriów.  Ilości  te mogą ulec pomniejszeniu lub zwiększeniu  ze względu na faktyczne zapotrzebowanie Zamawiającego  bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

8. Zakup paliw płynnych, i akcesoriów dokonywany będzie po cenach aktualnie obowiązujących na danej stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu.

9. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw.

10.Maksymalna odległość między miejscami realizacji usług a stacją paliw, ze względów ekonomicznych nie może być większa niż 10 km.

11. Miejsce realizacji zamówienia: Rzeszowski Ośrodek Opieki Dziennej, ul. Graniczna 21 , 35-326 Rzeszów

12. Wykonawca rozlicza transakcje z Zamawiającym w PLN.

13. Płatności dokonywane będą na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę każdorazowo po tankowaniu lub 1 razy w miesiącu ostatniego dnia miesiąca do siedmiu dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

14. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

od 01.02.2019 do31.12.2020

Rzeszowski Ośrodek Opieki Dziennej (ROOD) będzie funkcjonować przez cały okres, tj. od stycznia 2019 do grudnia 2020, od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Zamawiający udostępni harmonogramy, dotyczące świadczenia powyższych części, Wykonawcy, z którym zawrze umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia podczas trwania wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu zamówienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji całości lub  części przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie sfinansować w całości lub w części przedmiotu zamówienia. Uprawnienie Zamawiającego będzie mogło być zrealizowane w oparciu o zawarte w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami prawo odstąpienia w całości lub w części od umowy  w terminach i na warunkach wskazanych w umowie, przy czym Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.

Stronom umowy przysługiwać będzie prawo wprowadzenia do umowy dodatkowych postanowień lub zmiany postanowień umowy, w szczególności w przypadku, gdy potrzeba taka wyniknie z umowy o dofinansowanie realizacji Projektu lub z treści innych dokumentów projektowych. Jakiekolwiek zmiany umowy będą mogły być dokonane tylko za pisemną zgodą stron w formie aneksu pod rygorem nieważności.

15. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Złożenie oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na którą składa się:

 1. Formularz ofertowy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym- według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
 4. Inne wymagane dokumenty wskazane w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

16. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:

 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców.
 2.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (Część I i/lub Część II zapytania ofertowego)
 3.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania.

 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
 3. Nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 4. Nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
 5. Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie  zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
 6. Wobec, których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 7. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunków, nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Jeżeli oferta zostanie złożona przez Wykonawcę, którego dotyczy jedna z w/w okoliczności, Wykonawca ten zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

17. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga)

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami wyboru:

– Cena: 100 %

18.. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

najniższa zaproponowana cena brutto za dostawę / cena badanej oferty brutto za dostawę x 100 punktów

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta wynosi: 100 punktów.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów

19. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy sporządzić na druku „Formularz ofertowy” (stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
 2. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
 3. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.
 4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. Jeżeli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych (aktualnego odpisu z KRS lub wpisu w CEIDG), do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, uprawniające daną osobę do podpisania oferty. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oferta powinna zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną, której upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z właściwego dokumentu, np. odpisu z rejestru handlowego, pełnomocnictwa. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do oferty należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.

Do Formularza ofertowego (załącznik nr 1) należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym- według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

20. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu.

Ofertę wraz z załącznikami można złożyć osobiście pod adresem: Fundacja Rudek Dla Życia  - Biuro projektu, ul. Marszałkowska 15, 35-215 Rzeszów lub poleconą przesyłką pocztową na wyżej wymieniony adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia  31.01.2019 r. do godz. 14.00 (decyduje data i godzina wpływu).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:

 1. Nazwą i adresem Zamawiającego
 2. Nazwą i adresem Wykonawcy
 3. Adnotacją „Oferta do zapytania ofertowego z dn.25.01.2019 r. zakupu paliwa i eksploatacji samochodu pn.„Rzeszowski Ośrodek Opieki Dziennej”. Nie otwierać do dnia 31.01.2019 r. do godziny 15:00.”

Otwarcie ofert nastąpi pod adresem: Fundacja Rudek Dla Życia  - Biuro projektu ul. Marszałkowska 15, Rzeszów, w dniu 31.01.2019 r., o godz. 15:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego.

Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców.

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Martyna Rudek-Idzik, tel. 512-265-206.

................................................................................

 (data, podpis osoby upoważnionej)

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

……………………………………………………….

                                                                                                                                                     Miejscowość, data

                                                                              Zamawiający:

Fundacja Rudek Dla Życia

Ul. Hetmańska 40A

35-045  Rzeszów                                                                                                                            

Imię i nazwisko Wykonawcy: …………………………………………………………………………….……

Adres zamieszkania:         ………………………………………………………………….……………………

                                                                                                                                                                      ……………………………………………………………………………………….

Nr telefonu: …………………..………

Adres e-mail: …………………………

Działając jako Wykonawca/ w imieniu i na rzecz Wykonawcy, po zapoznaniu się z warunkami zawartymi
w zapytaniu ofertowym (wraz z załącznikami) z dnia 25.01.2018r. w przedmiocie wykonania zamówienia: Koszt dowozu uczestników - zakup paliwa i eksploatacja samochodu uczestnikom projektu „Rzeszowski Ośrodek Opieki Dziennej Działalności ” w ramach Działania 8.3 „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Integracja społeczna, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPK.08.03.00-18-0091/17, na rzecz Zamawiającego –  Fundacja Rudek Dla Życia, oświadczam, iż akceptuję je bez zastrzeżeń.

Poniżej przedstawiam następujące warunki realizacji przedmiotu zamówienia (poniższą tabelę należy wypełnić w zakresie tej części przedmiotu zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę):

Lp.

Przedmiot zamówienia – usługa i opis usługi

Jednostka miary

Ilość

Cena jednostkowa w zł (brutto)

Wartość brutto (zł)

A

B

C = A x B

1.

 Zakup paliwa –olej napędowy

Litr

…………

Cena netto: ………………..

(słownie: ……………………………..)

VAT (procent i kwota): …………………

(słownie: ………………………….)

Cena brutto: ……………

(słownie.…………………..

……………………………)

Cena netto: ………………..

(słownie: ……………………………..)

VAT (procent i kwota): …………………

(słownie: ………………………….)

Cena brutto: ……………

(słownie:……………………….…………………………………….)

Olej napędowy

Płyn do spryskiwaczy

Śr 2 sztuki

Śr 2 sztuki

Cena netto: ………………..

(słownie: ……………………………..)

VAT (procent i kwota): …………………

(słownie: ………………………….)

Cena brutto: ……………

słownie.…………………….

……………………………)

Cena netto: ………………..

(słownie: ……………………………..)

VAT (procent i kwota): …………………

(słownie: ………………………….)

Cena brutto:………………..

słownie.…………………..

……………………………)

.

……………………………………………………………………………………….

podpis Wykonawcy/osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

                   

…………………………………………

   Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………………………………….

.……………………….…………………………………………………………………………

                                                              

Oświadczam/y, że Wykonawca:

 1. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 2. Spełnia inne wymogi określone w zapytaniu ofertowym i zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej ofercie i zapytaniu ofertowym,
 3. Ofertę niniejszą składa na ………….kolejno ponumerowanych stronach,
 4. Jest związany ofertą przez okres 14 dni od dnia następującego po upływie końcowego terminu składania ofert,
 5. Uzyskał wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego sporządzenia oferty i zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie podanym przez Zamawiającego,
 6. Oświadcza, iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 7. Oświadcza, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe oraz spełnia wszelkie kryteria wymagane Zapytaniem ofertowym.

……………………………………………………………………………………….

podpis Wykonawcy/osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

…………………………………………

                               Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………

.……………………….…………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że:

nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym*

………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa Zamawiającego

……………………………………………………………………………………………………………………….

* Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………….……………………………………………..………………

                                            podpis Wykonawcy/osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy