O Projekcie

Informacje ogólne

Dzienny Dom Opieki Medycznej (zwany dalej DDOM) jest podmiotem leczniczym, utworzonym w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia.

Realizator projektu

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RUDEK
Gabinety Rehabilitacji Medycznej Andrzej Rudek
ul. Strażacka 12 E
35-312 Rzeszów

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zapewnienie opieki nad 60 osobami niesamodzielnymi (36K, 24M), w tym pow. 65 r.ż. z terenów powiatów: rzeszowskiego, łańcuckiego, strzyżowskiego, ropczycko-sędziszowskiego oraz Miasta Rzeszowa w nowoutworzonym Dziennym Domu Opieki Medycznej, w okresie 07.2016 r.- 07.2018 r.

Adresaci projektu

Grupa docelową jest 60 osób (36K 24M) niesamodzielnych (poziom samodzielności w skali Barthel: 40-65 pkt.), w tym min. 75% pow. 65 rż., (O45, 27K, 18M), których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej a jednocześnie osób, które nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym tj.

  • pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;
  • pacjenci, którym w okresie ostatnich 12 m-cy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego. Jednocześnie są to osoby: -mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U.z 2008 Nr 164, poz. 1027) -mieszkańcy woj. podkarpackiego, powiatów: rzeszowskiego, łańcuckiego, strzyżowskiego, ropczycko-sędziszowskiego oraz Miasta Rzeszowa.

Zakłada się, że ok. 10% będą stanowić osoby niepełnosprawne.

Projekt wyklucza osoby korzystające ze świadczeń w ramach opieki długoterminowej, paliatywnej, hospicyjnej, rehabilitacji leczniczej, opieki psychiatrycznej, leczenia uzależnień.

Co oferujemy – rodzaj wsparcia

Projekt realizowany jest od 01.07.2016 do 01.07.2018r. z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Od momentu rozpoczęcia działalności Projektu, pacjenci zakwalifikowani do DDOM mieszczącego się na ul. Strażackiej 12 E, 35-312 Rzeszów, przebywają w nim od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach domu opieki medycznej należą: – opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji; – doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych; – usprawnianie ruchowe; – stymulacja procesów poznawczych; – terapia zajęciowa; – przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).
Czas trwania pobytu w DDOM będzie ustalany indywidualnie przez Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny (WZT) i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych.

W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń oraz w razie pilnej potrzeby i w zależności od wskazania medycznego, będą zapewnione pacjentowi niezbędne badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie.

Poza świadczeniami opieki zdrowotnej pacjentom przebywającym w dziennym domu opieki medycznej zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywieni, prowadzone będą zajęcia dodatkowe, pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi oraz razie uzasadnionej potrzeby, bezpłatny transport z miejsca zamieszkania do domu opieki medycznej i powrót do miejsca zamieszkania. Decyzja o potrzebie zapewnienia transportu poszczególnym uczestnikom zostanie podjęta przez Komisję rekrutacyjną na podstawie zapisów w Formularzu zgłoszeniowym.

Dzienny Harmonogram opieki nad pacjentami DDOM

8.00 – Przyjazd pacjentów DDOM
8.30-9.00 – Śniadanie
9.00-12.00 – Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne z przerwami na konsultacje lekarskie, zabiegi pielęgniarskie i zajęcia własne (czytanie bieżącej prasy, odpoczynek, oglądanie programów telewizyjnych)
12.00-12.30 – Grupowe zajęcia usprawniające
12.30-13.00 – Obiad
13.00-13.30 – Przerwa poobiednia
13.30-15.30 – Zajęcia z terapii zajęciowej, zabawy integracyjne z przerwami na konsultacje lekarskie, zabiegi fizjoterapeutyczne cd., zabiegi pielęgniarskie
16.00 – Wyjazd pacjentów do domu